• Home
 • Handels- en leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Huysmans Kwekerijen BV en Huysmans H.O. BV

Op alle leveringen en afgegeven prijzen zijn de algemene voorwaarden van Huysmans Kwekerijen BV  en Huysmans H.O. BV  van toepassing. Op verzoek sturen wij U die kosteloos toe. U kunt ze ook vinden op onze website, www.huysmans.nl.

 • Afgegeven prijzen zijn 2 weken geldig tenzij anders vermeld.
 • Aangeboden artikelen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
 • Actieprijzen zijn alleen geldig bij afname in 1 keer.
 • Aan de foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Afgegeven prijslijsten zijn onder voorbehoud van type- of drukfouten.
 • Alle genoemde prijzen zijn af kwekerij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verzend of transportkosten zijn voor rekening van de koper.
 • Genoemde prijzen en maten zijn onder voorbehoud van goede groei- en weersomstandigheden.
 • Wortelgoed uit de volle grond dient voor 15 april afgenomen te worden, kluiten uit de volle grond voor 1 mei en pot- en containerplanten dienen voor 15 mei afgenomen te zijn.
 • Wortelgoed van heesters en coniferen worden los in boxpallets of op cc-karren geleverd, dus niet gebundeld.
 • Alle afgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief fust en etiketten en dergelijke. Eenmalig fust wordt tegen kostprijs gefactureerd. Indien meermalig (statiegeld) fust niet direct bij levering geruild wordt, wordt dit ook gefactureerd. Meermalig fust met gebreken wordt niet door ons geaccepteerd.
 • Klachten en/of gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend en dienen onmiddellijk na vaststelling van het gebrek of in ieder geval binnen drie dagen na ontvangst van het artikel te worden gemeld.
 • Bij aansprakelijkheid voor schade kan Huysmans Kwekerijen BV of Huysmans H.O. BV niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, winstderving, reclameverlies, of voor elke andere vorm van verlies. In geen geval kan de aansprakelijkheid van Huysmans Kwekerijen BV of Huysmans H.O. BV voor geleden schade de gefactureerde prijs, exclusief BTW, fust en transportkosten, overschrijden.
 • Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Vanaf de vervaldatum van de factuur zijn Huysmans Kwekerijen BV en Huysmans H.O. BV bevoegd, zowel 2% rente over elke maand of gedeelte van de maand, als € 50,- voor iedere betalingsherinnering in rekening brengen.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Huysmans Kwekerijen BV of Huysmans H.O. BV tot de facturen van deze goederen volledig zijn betaald.
 • In geval van inconsistenties tussen verkoop- en leveringsvoorwaarden van Huysmans Kwekerijen BV/Huymans H.O. BV en de algemene voorwaarden van de koper, hebben de voorwaarden van Huysmans Kwekerijen BV/Huysmans H.O. BV te allen tijde voorrang boven de voorwaarden van de koper.
 • Op elke overeenkomst tussen Huysmans Kwekerijen BV of Huysmans H.O. BV en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
 • Naast bovengenoemde voorwaarden zijn op al onze transacties de Handelsvoorwaarden van de Boomkwekerij in Nederland (HBN’2008) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd op 5 juni 2008 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage onder nummer 42/2008 c.q. zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Op verzoek worden deze U kosteloos toegezonden.